Auteur

38 resultaten. Pagina 2 van 4.
Foto NASA Vreedzaam gebruik van de ruimte? Enige ambiguïteit over militair gebruik van de ruimte bleef ook onder een VN-verdrag bestaan: ‘Merkwaardig is dat in artikel IV de term vreedzame doeleinden slechts wordt gebruikt in verband met de maan en andere hemellichamen’, schreef mr. I.H.Ph. Diederiks-Verschoor in de Militaire Spectator.
Library of Congress ‘De Russische legerleiding heeft daaruit echter niet de noodige consequenties getrokken’ Tijdens een oorlog draait het ook om logistiek, terrein, en andere omstandigheden en daarom wees prof. dr. G.L. Smit Sibinga in 1939 in de Militaire Spectator op de ‘groote militaire beteekenis der geologische wetenschap’.
Foto Beeldbank NIMH ‘Hoe rennen daar die paarden, ‘t is de Veldartillerie’ Hoewel de liederen van de artillerie spreken over snelle paarden, was er honderd jaar geleden wel wat ruimte voor verbetering, constateerde kapitein A.A. van Nijnatten destijds in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH ‘Eenheid van opvatting krijgt men niet op bevel’ in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd een vérgaande Europese Defensie Gemeenschap (EDG) bijna werkelijkheid en generaal-majoor J.D. Schepers schreef er over in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH ‘Wat men bij ons vergeet’ Reflecterend op de veranderingen in de krijgsmacht tijdens en als gevolg van de Eerste Wereldoorlog deed W.J Arriëns in de Militaire Spectator zijn beklag over de morele staat van het Nederlandse leger. Zijn oplossing was vrij simpel.
Foto Beeldbank NIMH ‘Zoolang de vijand niet meester is van de voorste fortenrij’ Eind negentiende eeuw woedde een flinke discussie in de Militaire Spectator over de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Foto Beeldbank NIMH Vijanden worden vrienden Na de Tocht naar Chatham werd de Vrede van Breda gesloten: ‘Het doel was bereikt; onder onzen dwang op Engeland was een voor ons voordelige vrede gesloten'.
Foto Beeldbank NIMH Over ‘opgewekte hartstogten’ en ‘gruwzame beleedigingen’ Een Militaire Spectator van 1864 stipt het belang van narratieven in militaire operaties aan in een uitvoerige ‘Schets van den oorlog in de Republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika’.
Foto ‘Machteloosheid van de macht, macht van de machteloosheid’ Professor A. van Staden schreef in 1987 in de Militaire Spectator dat de Russen in Afghanistan een belangrijke les over het hoofd hadden gezien, een les die eerder al werd genegeerd door de Amerikanen in Vietnam.
Foto Beeldbank NIMH ‘Rechtstreeksche steun door artillerie’ ‘De uitdrukking 'rechtsreeksche steun' is niet zeer gelukkig gekozen, al zal het moeilijk vallen er een betere voor in de plaats te geven zonder tot een al te langdradige omschrijving te geraken’, schreef R.N. de Ruyter van Steveninck in 1940 in de Militaire Spectator.
Foto Beeldbank NIMH ‘Anti-Duits gestook uit onzuivere bron’ In de ‘Spectatoriale Beschouwingen’ van juni 1939 sprak de redactie van de Militaire Spectator van een ‘spannend tijdsgewricht’.
Foto NASA ‘Vreedzame doelen in de verovering van de ruimte’ De Militaire Spectator noteerde in 1966 in de rubriek Uit de buitenlandse vakpers: ‘Steeds weer wordt van alle zijden nadrukkelijk verklaard, dat de verovering van de ruimte slechts vreedzame doelen nastreeft'.